Người được hưởng di sản thừa kế có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền nếu có căn cứ cho rằng việc chia thừa kế không đúng theo quy định của pháp luật