Việc hợp tác kinh doanh có thể thông qua việc các đối tượng khác góp tiền, quyền sử dụng đất... để Công ty TNHH thực hiện các dự án kinh doanh.

Công ty cổ phần có hai lợi thế cơ bản để huy động vốn, đó là: Công ty được công khai bán cổ phiếu ra công chúng và được vay vốn trong công chúng bằng phát hành trái phiếu.

Trong phạm vi của bài viết Công ty Luật TNHH Everest sẽ đề cập đến hai hình thức huy động vốn đặc trưng của công ty cổ phần là phát hành thêm cổ phần và phát hành trái phiếu.

Thành viên góp vốn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác hoy định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn là một biện pháp để đảm bảo cho công ty hoạt động hiệu quả các mục tyêu và kế hoạch đề ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc huy động vốn từ nhiều nguồn vốn khác nhau

Quy định của pháp luật về huy động vốn góp. Thủ tục huy động vốn, nhận vốn góp của thành viên mới.