Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận khác.

Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với trường hợp người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thủ tục tiến hành tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để đi nghĩa vụ quân sự.

Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động:Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.