-->

Hợp đồng kinh tế hay hợp đồng thương mại là hai khái niệm chung chỉ hợp đồng được giao kết trong lĩnh vực kinh tế hoặc thương mại, giữa các chủ thể là thương nhân vì mục đích thương mại.

Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế

Hợp đồng thương mại là một khái niệm không được bất cứ văn bản pháp luật chính thức nào giải thích, định nghĩa, tuy nhiên khái niệm "hợp đồng thương mại" lại được sử dụng rất phổ biến.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về hợp đồng thương mạị...

Điều 292 Luật Thương mại năm 2005 quy định về các loại chế tài trong thương mại

Các hình thức trách nhiệm đối với bên vi phạm trong hợp đồng thương mại quốc tế bao gồm: Buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại, hủy hợp đồng.

Miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại là việc bên vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng thương mại không bị áp dụng các chế tài mà pháp luật quy định khi có hành vi vi phạm hợp đồng thương mại

Miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại là việc bên vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng thương mại không bị áp dụng các hình thức chế tài.

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên, có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sự phát triển và việc mở rộng phạm vi đối tác, khách hàng của doanh nghiệp.

Hợp đồng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong các quan hệ thương mại. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận thức đúng đắn về hợp đồng, dẫn tới việc soạn thảo hợp đồng rất sơ sài, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Điều khoản bất khả kháng là một trong những điều khoản cần có trong hợp đồng thương mại. Đây là sự thỏa thuận giữa các bên trong vấn đề miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp gặp sự kiện bất khả kháng, được quy định trong pháp luật dân sự, thương mại hiện hành.

Hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung có thể bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên đối với một số loạihợp đồng pháp luật cóquy định hình thức của hợp đồng thì các bên sẽ phải tuân thủ hình thức của hợp đồng theo quy định của pháp luật

So sánh hợp đồng ủy thác và hợp đồngđại lý. Giống nhau: - Đều là hợp đồng trung gian thương mại - Gồm hai bên chủ thể, là thương nhân

công ty bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty LT thanh toán khoản tiền chậm trả và khoản tiền lãi trên số tiền chậm trả theo nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian công ty LT chậm trả