Thành viên hợp danh của công ty có quyền nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng có lợi nhất cho công ty

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về giải quyết vi phạm hợp đồng kinh doanh độc quyền.

Kinh doanh thương mại

Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra