Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản.

Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó.

Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây: phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu...

Văn phòng công chứng đã có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ ,văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam.