Đối tượng được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội là các tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư hoặc phương án đề nghị tài trợ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường...