Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê đất công ích để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong thời hạn không quá 05 năm.