-->

Luật sư tư vấn cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động đóng cả hai loại BHXH.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu...

Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hộ

Điều kiện để đại lý kinh doanh sản phầm bảo hiểm hưu trí: có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp; Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý...

Đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên và có 1 trong các điều kiện sau: Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi;...

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ...

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b...

Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội...

Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh

Luật sư tư vấn cách thức tham gia bảo hiểm xã hội để sau khi hết tuổi lao động sẽ được hưởng lương hưu.

Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức...

Trường hợp người lao động vừa tham gia BHXH bắt buộc, vừa tham gia BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 05 năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm

Theo quy định tại Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 thì hồ sơ hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Sổ bảo hiểm xã hội.; Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội;...

Người lao động để được hưởng trợ cấp hưu trí trí hàng tháng phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng trợ cấp một lần khi đáp ứng một trong các điều kiện tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Luật sư tư vấn chế độ hưu trí của Công ty Luật TNHH Everest...

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chế độ hưu trí đối với người bị tù giam.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội...