Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 có quy định về việc xác định tội danh đối với các loại tội khác nhau.