-->

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

Tội trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.