-->

Nếu hai bên có hợp đồng thuê khoán theo đúng quy định của BLDS 1995 cả về hình thức lẫn nội dung thì hợp đồng này đương nhiên sẽ có hiệu lực pháp luật do đó bên cho thuê không có quyền đòi lại đất khi còn thời hạn cho thuê khoán. Ngược lại, nếu...