Pháp luật doanh nghiệp không hạn chế việc công ty TNHH hai thành viên trở lên được quyền thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

QUý định của pháp luật hiện hành không giới hạn việc một người chỉ được làm giám đốc của một công ty TNHH và không được làm giám đốc của công ty cổ phần

Tất cả người sử dụng lao động (trong đó có công ty TNHH) có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội nếu thuộc trường hợp pháp luật quy định.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2015 thì giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần được làm giám đốc, tổng giám đốc của công ty khác

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thànhlập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh...

Quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

Hợp đồng ủy quyền cho phó giám đốc không bắt buộc phải được côngchứng, chứng thực vì pháp luật không quy định bắt buộc loại hợp đồng này sẽ phải được công chứng, chứng thực thì mới có hiệu lực pháp luật.

Giám đốc công ty TNHH có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trong phạm vi trách nhiệm của mình.