Luật sư tư vấn về doanh nghiệp bị đình chỉ hóa đơn thì hoạch toán chi phí...