Luật sư tư vấn trường hợp đất nuôi trông thủy sản bị thu hồi có được giao đất ở khu tái định cư mới.