Nhà đầu tư sẽ phải ký quỹ một khoản tiền nộp vào ngân sách nhà nước, mức ký quỹ sẽ tùy thuộc vào giá trị và loại dự án đầu tư của Nhà đầu tư được quy định cụ thể tại Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đầu tư năm 2014.

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở khi có dự án được quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai năm 2013

Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần dự án A cho nhà đầu tư khác nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 45 Luật Đầu tư năm 2014.

Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở

Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Nghị định 71/2010/NĐ-CP về điều kiện để các chủ đầu tư huy động nguồn vốn, đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, số lượng nhà ở được phân chia

Chi nhánh có thể được ủy quyền để thực hiện tất cả các chức năng sinh lời của doanh nghiệp, có thể ký kết hợp đồng kinh tế và sử dụng con dấu riêng của chi nhánh trên hợp đồng.

Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;...

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây...

Để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật đất đai năm 2013.

Đất được giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp nhưng không sử dụng đất trong thời hạn hơn 5 năm liền sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng...

Nhà đầu tư có thể đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư giãn tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư theo Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014.

Hồ sơ lập dự án đầu tư được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư năm 2014.

Vào tháng 11/2014 em có mua 1 miếng đất dự án và đặt cọc là 10.000.000đ(có hợp đồng đặt cọc) nhưng phía bên chủ đầu tư không ghi ngày tháng hoàn thiện dự án và chỉ hứa miệng là 2 tháng sẽ hoàn thành xong cơ sở vật chất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất...

thành lập doanh nghiệp

Công ty mẹ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp I) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối...

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.