Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên dân tộc thiểu số, nhà nước có những ưu tiên hỗ trợ cho những đối tượng này được quy định cụ thể tại nghị định 120/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Miễn lệ phí trước bạ đối với nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn...

Đối với đất được nhà nước cấp theo chính sách hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số thì sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không còn nhu cầu sử dụng mới được chuyển nhượng còn những loại đất không thuộc trường hợp này...

Theo quy định của pháp luật đất đai, trường hợp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi tiến hành làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai thì người sử dụng đất được quyền cho thuê đất mà không phụ thuộc vào điều kiện của người đi thuê.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký kết hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ về áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình để quý vị tham khảo.