Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Điều 132 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa.

Giao dịch dân sự vô hiệu, hậu quả pháp lý khi giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005.

Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm pháp luật được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005.

Giao dịch dân sự vô hiệu.

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2005 về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu .

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Giao dịch dân được xác lập do bị lừa dối, đe doạ được coi là giao dịch dân sự vô hiệu.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật, do vậy giao dịch này sẽ không làm phát sinh hiệu lực pháp luật của giao dịch. Nên Tòa án sẽ chấp nhận yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.