Trong trương hợp có hành vi vi phạm hợp đồng thương mại, có thiệt hại thực tế xảy ra… thì phải áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại.

Pháp luật Việt Nam quy định có 7 chế tài có thể áp dụng khi có một bên vi phạm hợp đồng giữa các bên...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chế tài xử phạt với các công ty không giải thể doanh nghiệp.

Không phải mọi hành vi vi phạm pháp luật thương mại đều bị áp dụng chế tài thương mại.

Sau khi áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, không được áp dụng tiếp các chế tài thương mại khác, trừ trường hợp quá thời hạn hai bên ấn định thì bên bị vi phạm được áp dụng chế tài khác để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ diễn ra thường xuyên và là một vấn đề phức tạp ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Do đó, việc bản thân chủ sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ cũng cần tự ý thức trong việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của mình.