Hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu sử dụng hóa đơn do chi cục thuế phát hành theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc mua hóa đơn bán lẻ tại chi cục thuế

Luật xử phạt vi phạm hành chính đã quy định rõ: Những người trong xưởng sản xuất cùng thực hienj hành vi sản xuất hàng giả hì mỗi người đều bị xử phạt về hành vi đó.

Việc phát sinh khai thuế của đơn vị trực thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính nếu hai bên có thực hiện bộ máy kế toán độc lập thì mọi vấn đề khai thuế và nộp thuế sẽ tiến hành độc lập giữa các bên.

Để mở cửa hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh mà 2 cơ sở này khác địa điểm của trụ sở chính, trong cùng một thành phố thì cần thực hiện các thủ tục theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015.

Đề nghị luật sư cho biết quyền và nghĩa vụ cơ bản của cơ sở sản xuất thực phẩm được pháp luật quy định như thế nào (Mai Kiên Trung).

Cơ sở sản xuất khác của doanh nghiệp được coi là một trong những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp