Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình: (i) đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; (ii) có cổ phiếu được niêm yết tại Sở GDCK; (iii) có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên.

Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán.

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây: Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch...

Quản trị công ty đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch đối với môi trường đầu tư Việt Nam, cũng như đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Nghị định 71/2017/NĐ-CP được ban hành là bước tiến lớn hoàn thiện khung pháp lý về quản trị công ty tại Việt Nam.

Khái niệm, vai trò của thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho đến điều kiện, tiêu chuẩn, thực tế thực hiện và các vấn đề khác có liên quan đến thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại công ty đại chúng

Thành viên độc lập HĐQT là thành viên HĐQT có sự độc lập trong quan hệ nhân thân, tài sản, sở hữu đối với công ty đại chúng và người quản lý, điều hành tại công ty đại chúng.

Điều 25 Luật Chứng khoán quy định, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình. Công ty cổ phần trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có một trong ba điều kiện đó phải chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Luật sư tư vấn về những vấn đề chung liên quan đến công ty đại chúng, điều kiện và thủ tục đăng ký công ty đại chúng.