Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả.

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất,...

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại NLĐ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm

Trường hợp vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ mà người sử dụng lao động buộc phải cho người lao động nghỉ việc thì phải tiến hành trao đổi với đại diện tập thể lao động trước khi ra quyết định và phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước 30 ngày.

Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để quý vị tham khảo.

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ cũng như việc bồi thường nếu người lao động tiết lộ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động vì thay đổi cơ cấu công nghệ.

Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:..

Trung tâm khi thành lập, buộc phải đăng ký mã số thuế theo nguyên tắc trên, và phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ được cấp Giấy phép thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này;

Điều 69 quy định về Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.