Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục công bố mẫu dấu của công ty TNHH một thành viên.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định.

Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

Chất khử mùi và diệt khuẩn đồ gia dụng của bạn nhập khẩu từ Đài loan về thuộc danh mục các hàng hóa cần phải công bố chất lượng sản phẩm được quy định tại Mục 18,19 Danh sách các hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Đúng như thông tin bạn tìm hiểu sang năm 2013 sẽ không còn gia hạn giấy chứng nhận công bố TCSP nữa mà phải làm lại bộ công bố sản phẩm mới cho hàng phụ gia thực phẩm.

Doanh nghiệp nhà nước phải công bố thông tin bất thường khi: Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;... và một số nội dung khác.

Tùy thuộc loại sản phẩm mà pháp luật quy định hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm cho mỗi loại.

Tất cả các cuộc biểu diễn tác phẩm đã công bố trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền cổ động thì không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục công bố mẫu dấu của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục công bố mẫu dấu của doanh nghiệp tư nhân.

Công bố sản phẩm là việc làm cần thiết nhất của các doanh nghiệp để sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước được phép lưu hành trên toàn quốc. Việc công bố sản phẩm cũng là việc làm bắt buộc trước khi nhập khẩu các sản phẩm bắt buộc phải công bố.

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Luật sư tư vấn về các quy định liên quan đến công bố thông tin, trách nhiệm mời họp khi công ty cổ phần không còn là công ty đại chúng.

Di sản thừa kế

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

Công bố tác phẩm hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Việc xác định một tác phẩm đã được công bố hay chưa có ý nghĩa rất quan trọng.

Luật sư tư vấn về việc xây dựng công trình trên đất thuộc diện quy hoạch.