-->

Quy chế pháp lí hành chính của cán bộ, công chức là tổng thể những quy định pháp luật về trình tự và điều kiện hình thành, bổ sung và quản lí đội ngũ cán bộ, công chức; nghĩa vụ và quvền hạn của cán bộ, các biên pháp xử lí cán bộ, công chức vi phạm pháp luật.

Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 ĐIều 111 Bộ luật Lao động năm 2012.

Người được kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty nhà nước sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chứ không phải là phụ cấp chức vụ hay trách nhiệm.

Theo quy định của pháp luật đất đai, cán bộ đo sai diện tích đất thu hồi thì phải điều chỉnh lại cho đúng diện tích và bồi thường cho người dân theo diện tích đất mà người dân bị thu hồi.

Công văn 2939/BNV-TL có quy định về mức hưởng đối với người làm công việc văn thư lưu trữ

Đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang làm đất nuôi trồng thủy sản thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Người lao động làm việc trong các đơn vị nhà nước thì vẫn có thể thành lập hoặc tham gia quản lý doanh nghiệp.

Chấm dứt hợp đồng là kết thúc việc thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã đạt được khi tham gia vào quan hệ hợp đồng, làm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại

Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận đất không có tranh chấp;...

Trường hợp này, bắt buộc cán bộ đó sẽ phải đợi đến khi đủ 15 năm công tác tại khu vực có phụ cấp 0.7 thì mới đủ điều kiện để thực hiện các thủ tụchưởng chế độ hưu trí.

Tại Mục II Thông tư 78/2005/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác có quy định về điều kiện và nguyên tắc hưởng phụ cấp.

Trường hợp được bầu làm Chủ tịch công đoàn, nếu HĐLĐ hết hạn, người lao động sẽ được gia hạn HĐLĐ đến hết nhiệm kỳ của mình theo quy định tại khoản 6 Điều 192 Bộ luật lao động năm 2012.

Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Trong mỗi giai đoạn khác nhau, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước sử dụng những thuật ngữ khác nhau để chỉ những người làm việc trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu được ổn định trong 01 năm.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58,