Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc để hoàn thành hồ sơ khai thuế.

Hội đồng quản trị có quyền quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty nên việc thành lập các phòng, xưởng trực thuộc chi nhánh thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng quản trị