Theo quy định của pháp luật đất đai, đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có sổ đỏ thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng và không vượt hạn mức giao đất.

Khi bị thu hồi đất, người bị thu hồi có thể được hỗ trợ tái định cư.

Trường hợp người sử dụng đất được hỗ trợ mức chênh lệch giữa giá đất tái định cư và tiền bồi thường khi bị thu hồi đất theo quy định tại Luật đất đai 2013 và các quy định hiện hành.

Trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền chi trả về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản riêng mở tại Ngân hàng làm căn cứ cho việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được phép thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại Điều 38 Luật Đất đai 2003 như sau:...

Thẩm quyền thu hồi đất chỉ thuộc về 2 cơ quan, là Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, còn Ủy ban nhân dân xã thì không có thẩm quyền thu hồi đất

Pháp luật quy định về mức bồi thường cụ thể khi thu hồi đất.

Việc hỗ trợ đời sống cho người bị thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất về việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc thu hồi đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.