Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 thì Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do bất khả kháng

Điều khoản bất khả kháng là một trong những điều khoản cần có trong hợp đồng thương mại. Đây là sự thỏa thuận giữa các bên trong vấn đề miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp gặp sự kiện bất khả kháng, được quy định trong pháp luật dân sự, thương mại hiện hành.