Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Điều 47 Bộ luật lao động 2012 về việc thanh toán các khoản liên quan cũng như việc chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Người sử dụng lao động có thể đơn phương tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong các trường hợp quy định tại Điều 88 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Hợp đồng lao động dưới 1 năm có phải đóng bảo hiểm cho người lao động không?

Công ty sẽ có trách nhiệm trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng với quy định.

Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc công ty không trả bảo hiểm cho người lao động.

Luật sư tư vấn trường hợp người sử dụng lao động không trả lương và chốt sổ bảo hiểm với nội dung câu hỏi như sau

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp giải quyết sổ bảo hiểm cho người lao động bị sa thải.

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả đủ tiền lương nếu do lỗi của người sử dụng lao động...

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động.

Luật sư tư vấn trường hợp người sử dụng lao động không trả lương đúng thời hạn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc chấm dứt HĐLĐ và trả sổ bảo hiểm cho người lao động.