Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức: chào bán cho các cổ đông hiện hữu; chào bán ra công chúng; chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chào bán cổ phần riêng lẻ được hiểu là việc chào bán cố phần cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.

Doanh nghiệp nhận vốn góp, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 131/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn ,mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam thì doanh nghiệp Việt Nam

thủ tục pháp lý để CNC trở thành cổ đông của công ty TL, công ty TL sẽ thực hiện thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014