Luật sư tư vấn về điều tra hình sự...

Theo quy định của pháp luật hình sự thì kết luận giám định của cơ quan giám định có thẩm quyền cũng được coi là chứng cứ.