Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điều 99 Luật đất đai 2013.