Ân xá được thực hiện với hai hình thức là đại xá và đặc xá. Hai hình thức này có ý nghĩa lớn về mặt chính trị - xã hội, thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với những người phạm tội về hình sự.

Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp chấp hành xong bản án hoặc được đặc xá, đại xá được quy định tại Điều 30 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Việc đặc xá cho phạm nhân phải có yêu cầu, đề nghị từ cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, được xem xét, chấp thuận và ban hành Quyết định về Đặc xá và Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá.

Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới. Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.