-->

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối...

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm: h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây...

Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất được quy định tại điều 74 nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất, đất có mặt nước để khai thác nguyên liệu và đất làm mặt bằng để chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Thẩm quyền quyết định cho hộ gia đình thuê đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất.

Thế chấp tài sản là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Khi thực hiện thế chấp, người thế chấp cần chắc chắn tài sản thế chấp của mình đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai

Thủ tục hành chính trong việc cho thuế đất được quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở được quy định tại Luật đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Điều 95 Luật Đất đai hiện hành có quy định: “Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý”, nghĩa là trường hợp cá nhân/tổ chức được Nhà nước giao đất quản lý thì phải đăng ký đất đai lần đầu.

Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì hai bên phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã thỏa thuận trong hợp đồng khi hết hạn hợp đồng thì hai bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì ban đầu

Trường hợp bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất thổ cư và tặng cho các con thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sau đó làm thủ tục tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành,

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về điều kiện và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây chung cư.

Pháp luật quy định chủ sở hữu đất có quyền tặng cho, chuyển nhượng, để thừa kế cho người khác và được nhà nước bảo hộ để thực hiện các quyền của mình.

Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó.

Trường hợp bố chồng tặng cho đất cho con dâu, vẫn được thừa nhận nếu đáp ứng đủ một số quy định pháp luật.

Điều 179 Luật đất đai 2013 quy định quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.