Mẫu đơn bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông được trình bày theo mẫu giống với mẫu đơn bồi thường thiệt hại nói chung.