Đăng ký tên miền được quy định tại Điều 12 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Luật sư tư vấn về Thủ tục đăng ký tên miền website, thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền, những lưu ý cần biết khi đăng ký tên miền.

Điều kiện để nhà đăng ký tên miền “.vn” được cung cấp dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện theo các nguyên tắc được quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam được cung cấp dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Nhà đăng ký tên miền ".vn" có quyền và nghĩa vụ được quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.